สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ยุวเกษตร) โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ (โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์)

assignment
บันทึกกิจกรรม
เก็บผักสวนครัว /ผักปลอดสารพิษ และไข่ไก่ ส่งโครงการอาหารกลางวัน29 สิงหาคม 2562
29
สิงหาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.นักเรียนชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จำนวน...313.........คน ร่วมกันเก็บผักปลอดสารพิษ จำนวน ....15.....กิโลกรัม/สัปดาห์ และไข่ไก่....25......ฟอง/สัปดาห์ ส่งให้กับโครงการอาหารกลางวัน

2.แม่ครัวนำผักที่ปลูกในโรงเรียน และไข่ไก่ จัดเป็นเมนูอาหารกลางวันให้กับนักเรียนได้ทาน จำนวน....313.....คน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.นักเรียน จำนวน.....313.......คน ได้กินอาหารกลางวันที่มีเมนูผัก เช่น ผักบุ้ง ผักกาด ฯลฯ เพิ่มมากขึ้น

2.แม่ครัวนำผักที่ปลูกในแปลง และไข่ไก่จัดทำเป็นเมนูอาหารให้กับนักเรียน

ทำแปลงผัก ้ด้วยอิฐบล็อก /ปลูกผักสวนครัว ผักปลอดสารพิษ8 กรกฎาคม 2562
8
กรกฎาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.นักเรียนชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จำนวน....313........คน เตรียมก่ออิฐบล็อกเป็นแปลงสำหรับปลูกผัก จำนวน 10 แปลง

2.เตรียมดินร่วนและปุ๋ยอินทรีย์เพื่อผสมก่อนนำไปใส่ในแปลงปลูก

3.นักเรียนช่วยกันนำเมล็ดพันธุ์ผัก เช่น ผักบุ้ง ผักกาด ถั่ว ฯลฯ หวา่นลงในแปลงปลูก

4 แบ่งนักเรียนชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จำนวน......313......คน ในการดูแลแปลงผัก เช่น การรดน้ำ การให้ กำจัดวัชพืช ซึ่งจะร่วมกันดูแลจนกว่าผักจะโต และเก็บเกี่ยวได้

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. นักเรียนสามารถปลูกผักกินเองได้
  2. นักเรียนสามารถนำความรู้ไปต่อยอดทำเองที่บ้านได้
  3. นักเรียนได้รับประทานผักปลอดสารพิษ
  4. นักเรียนนำความรู้และแนวทางการปฏิบัติเป็นแกนนำในการปลูกผักได้
  5. โรงเรียนมีพื้นที่ในการผลิตอาหาร ผักปลอดภัย
กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่7 มิถุนายน 2562
7
มิถุนายน 2562รายงานจากพื้นที่ โดย โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.เตรียมโรงเรือนสำหรับเลี้ยงไก่ไข จำนวน 1โรงเรือนโดยนักเรียนชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จำนวน.....313.......คน ช่วยกันทำความสะอาดโรงเรือน

2.ซื้อไก่ไข่อายุ 45 วัน จำนวน.......50.....ตัว พร้อมทั้งอุปกรณ์ในการเลี้ยง เช่น รางน้ำไก่ รางอาหาร จำนวน.....5......ชุด

3.แบ่งนักเรียน จำนวน....5....คน ในการรับผิดชอบเลี้ยงไก่ เช่น การทำความสะอาดกรง การให้น้ำ อาหารไก่5

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.มีไก่ไข่พร้อมไข่ จำนวน...50.......ตัว
2.นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการดูแลเลี้ยงไก่ไข่ได้

3.ไข่ที่ได้จากการเลี้ยงนำไปขายให้กับสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนแล้วโครงการอาหารกลางวันซื้อไข่มาประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน

4.นักเรียนได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ

5.นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ปลอดสารพิษ

6.นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถแนะนำผู้อื่นได้