สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : นักเรียนมีความรู้ และ ทักษะพื้นฐานในการ ดำรงชีวิตตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่อให้นักเรียนได้สืบสานและห่วงแหน วัฒนธรรมการเกษตรที่ กำลังจะสูญหาย

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : เพื่อนำหลักการทางการเกษตรตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการ การเรียนการสอนรู้ในสถานศึกษา

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 : เพื่อเกิดแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการที่มีศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชน

รวม 0 0.00 0 0.00

ไม่ระบุวัตถุประสงค์

1 พ.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 เก็บผักสวนครัว /ผักปลอดสารพิษ และไข่ไก่ ส่งโครงการอาหารกลางวัน 10.00 -
7 มิ.ย. 62 กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่ 1,000.00 -
8 - 18 ก.ค. 62 ทำแปลงผัก ้ด้วยอิฐบล็อก /ปลูกผักสวนครัว ผักปลอดสารพิษ 0.00 -

หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้