สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการเด็กสมบูรณ์ (โรงเรียนบ้านคลองคล้า)
ภายใต้โครงการ แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 20,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านคลองคล้า ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเกวลี แก้วห่อทอง (0862937988)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ วรรณา สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 7.1543349554561,100.38143021846place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 20,000.00
รวมงบประมาณ 20,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 นักเรียนมีส่วนสูง เตี้ยร้อยละ 6.33 (5คน)
5.00
2 นักเรียนมีน้ำหนักเกินเกณฑ์ เด็กอ้วน ร้อยละ 16.46 (13คน)
13.00
3 นักเรียนภาวะการเจริญเติบโตผอม ร้อยละ 26.52 (17คน)
17.00
4 นักเรียนที่ไม่รับประทานอาหารเช้า ร้อยละ 44.30 (35คน)
35.00

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 นักเรียนมีภาวะการเจริญเติบโตมีน้ำหนัก และส่วนสูงได้มาตรฐานตามเกณฑ์

นักเรียนมีภาวะการเจริญเติบโตมีน้ำหนักและส่วนสูงได้ตามเกณฑ์มาตราฐานร้อยละ 90

0.00
2 นักเรียนได้รับประทานอาหารเช้าทุกคน

นักเรียนได้รับประทานอาหารเช้าร้อยละ100

0.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 82
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
นักเรียน 82 -
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 0.00 0 0.00
15 พ.ค. 62 การเพาะเห็ดนางฟ้า 0 0.00 -

ประชุมผู้ปกครอง-นักเรียน เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ และจัดอาหารให้นักเรียนได้รับประทานให้ครบ 5 หมู่

รายละเอียดใช้จ่ายดังนี้

1.) การเพาะเห็ดนางฟ้า
  1.ก้อนเชื้อเห็ด 1,001 ก้อน ราคา 8,010 บาท  2. ตาข่ายกรองแสงสีดำ 1 ม้วน 50% ราคา 1,400 บาท

2.) การปลูกผักสวนครัว
  1.ผักบุ้ง 2 กิโลกรัม ราคา 320 บาท  2.เมล็ดผักเขียวกวางตุ้ง 2 กิโลกรัม ราคา 200  3.เมล็ดคะน้า 2 กิโลกรัม ราคา 270 บาท 4.เมล็ดถั่วฝักยาว 1 กระป๋อง ราคา 150 บาท  5.แผงเพาะเมล็ดพันธ์  20แผง ราคา 400 บาท  6.เสาปูนซีเมนต์ ยาว2.5 เมตร 10 ต้น 1,200 บาท 7.เมล็ดถั่วเขียว 1 ถุง ราคา 50 บาท  8. ปุ๋ยคอก 30 กระสอบ ราคา 900 บาท

3.) การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
  1.กากน้ำตาล 4 แกลอนใหญ่ ราคา 1,200 บาท  2. EM 5ขวด ราคา 1,250 บาท 


4.) การเลี้ยงไส้เดือน
  1. พันธุ์ไส้เดือน 2 กิโลกรัม ราคา 1,000บาท 2. ปุ๋ยคอก 30 กระสอบ ราคา 900 บาท  3.ตาข่ายม้วนเล็ก 1 ม้วน ราคา 250 บาท  4.ท่อซีเมนต์ขนาด 120x50 เซนติเมตร พร้อมฝาขนาด 10x200 ราคา 2,000 บาท  5. กะละมังใบใหญ่ 10 ใบ ราคา 500 บาท

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2561 13:40 น.