สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ระบบหนุนเสริมนโยบาย
ภายใต้โครงการ แผนงานระบบหนุนเสริมนโยบายสาธารณะฯ
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ -
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2559 - 31 กรกฎาคม 2560
งบประมาณ 830,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวซูวารี มอซู
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวซูวารี มอซู
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 7.006410882359,100.49902707338place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 พ.ค. 2559 31 ก.ค. 2560 830,000.00
รวมงบประมาณ 830,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

กำหนดประเด็นสุขภาพที่จะเป็นประเด็นร่วมในการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (สธ) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส) และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช) โดยเป็นประเด็นที่สอดคล้องกับวิกฤตปัญหาของพื้นที่ และความต้องการของชุมชน และออกแบบวิธีการทำงานร่วมกัน เพื่อเป็นการสานพลัง เสริมพลังกลไกที่มีอยู่ของแต่ละหน่วยงาน ประสานการลงทุนร่วมกัน และลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานร่วมกันในเขตสุขภาพที่๑๑-๑๒

ได้ประเด็นสุขภาพในการทำงานร่วมกันระหว่าง สธ. สปสช. และ สช. เพื่อเป็นการสานพลัง เสริมพลังกลไกที่มีอยู่ของแต่ละหน่วยงาน และลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน

2 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยในพื้นที่

มีนักวิชาการลงไปช่วยขับเคลื่อนปฏิบัติการตามแต่ละแผนงาน เช่น การรวบรวมข้อมูล การจัดเสวนา ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดประชุมเป็นต้น

stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2559 16:48 น.