สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการส่งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารตามศาสตร์พระราชา โรงเรียนวัดโพธาราม (โรงเรียนวัดโพธาราม)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารตามศาสตร์พระราชา โรงเรียนวัดโพธาราม (โรงเรียนวัดโพธาราม)
ภายใต้โครงการ แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 1 ตุลาคม 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 20,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนวัดโพธาราม ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอัมพร คงเจริญเมือง (0878373290)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ วรรณา สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.9187157966097,100.55597305298place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 20,000.00
รวมงบประมาณ 20,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

โรงเรียนวัดโพธารามเป็นโรงเรียนขยายโอกาส เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นป.1–ม.3 มีนักเรียนจำนวน 177 คน ผู้ปกครองมีรายได้น้อยไม่เพียงพอกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน แม้ว่ากระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือค่าอาหารกลางวันแต่ก็ยังไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจำนวนนักเรียน กอปรกับวัตถุดิบในการประกอบอาหารโรงเรียนต้องจัดซื้อจากตลาดจึงประสบปัญหาการขาด แคลนอาหารที่ถูกสุขลักษณะทำให้นักเรียนได้รับสารปนเปื้อนตกค้างในอาหารซึ่งมีผลกระทบต่อพลานามัยและสติปัญญาของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้รับอาหารที่ถูกสุขลักษณะปลอดภัยจากสารปนเปื้อน เพราะนักเรียนปลูกเองผลิตเองใช้วัสดุจากธรรมชาติ เช่น ปุ๋ยคอก น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักใบสะเดา นักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้นักเรียน ปลูกพืชผักสวนครัว

1.ร้อยละของนักเรียนชั้นป.1-ม.3 ที่ปลูกพืชผักสวนครัว

60.00
2 เพื่อให้นักเรียน ได้รับประทาน อาหารที่ถูก สุขลักษณะ

2.ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับอาหารที่มีคุณค่า ถูกสุขลักษณะ

100.00
3 เพื่อนำผลผลิต สนับสนุนโครงการ อาหารกลางวัน

3.ร้อยละของผลผลิตจากโครงการที่ใช้ในการปรุงอาหารกลางวันเมื่อเทียบกับผลผลิตที่ซื้อจากภายนอก

80.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 177
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
นักเรียนระดับชั้น ป.1–ม.3 177 -
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2561 14:34 น.