สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการส่งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารตามศาสตร์พระราชา โรงเรียนวัดโพธาราม (โรงเรียนวัดโพธาราม)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
20 - 28 พ.ย. 61 ปลูกพืชผักสวนครัวและผักยกแคร่ 177 3,000.00 3,000.00
12 - 28 ธ.ค. 61 ปลูกมะนาวในท่อบ่อ 42 6,000.00 6,000.00
15 ม.ค. 62 - 27 ก.พ. 62 เพาะถั่วงอก 42 4,000.00 4,000.00
19 พ.ค. 62 - 31 ก.ค. 62 เลี้ยงไก่ไข่ 18 4,000.00 4,000.00
21 พ.ค. 62 - 19 มิ.ย. 62 เลี้ยงปลาดุก 18 3,000.00 3,000.00
รวม 297 20,000.00 5 20,000.00