สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการส่งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารตามศาสตร์พระราชา โรงเรียนวัดโพธาราม (โรงเรียนวัดโพธาราม)

ปลูกพืชผักสวนครัวและผักยกแคร่

ปลูกพืชผักสวนครัวและผักยกแคร่

20 พฤศจิกายน 2561
wannawanna
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.นักเรียนชั้น ม.1-3 จำนวน 20 คน เตรียมแปลงปลูกผักในแปลงเพื่อผักสวนครัว จำนวน 22 แปลง และเตรียมแปลงแบบยกแคร่ จำนวน 4แปลง

2.ครูผู้รับผิดชอบโครงการให้ความรู้นักเรียนเรื่องกระบวนการขั้นตอนการปลูก การดูแลและเก็บเกี่ยวผลผลิต

3.นักเรียนชั้น ม.1-3 จำนวน 20 คน ร่วมกันปลูกผักบนแปลง (ผักสวนครัว ) และบนแคร่ผัก (ผักกาด คะน้า ฯลฯ ) ซึ่งนักเรียนจะมีหน้าที่ในการรับผิดชอบดูแลแปลงผัก

4.นักเรียนเก็บเกี่ยวผลผลิตบนแปลงผักและบนแคร่ผักส่งโรงอาหาร เพื่อจัดเป็นเมนูอาหารให้กับนักเรียนในโรงเรียน และจัดส่งสหกรณ์โรงเรียนจำหน่ายให้ผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชนในกรณีที่ผักเหลือจากโครงการอาหารกลางวัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต:
1.โรงเรียนมีพื้นที่แปลงผักจำนวน 22 แปลง และผักยกแคร่จำนวน 4 แคร่
2.ผักที่เก็บเกี่ยวได้จำนวน 50 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ และส่งต่อให้โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

ผลลัพธ์:
1.นักเรียนได้รับประทานผักปลอดสารเคมีที่มีคุณภาพ จำนวน 50 กิโลกรัม/สัปดาห์

2.นักเรียนมีความรู้ในการปลูกผัก

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 lock_open