สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการส่งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารตามศาสตร์พระราชา โรงเรียนวัดโพธาราม (โรงเรียนวัดโพธาราม)

ปลูกมะนาวในท่อบ่อ12 ธันวาคม 2561
12
ธันวาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย wanna
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
  1. ครูที่รับผิดชอบโครงการ ให้ความรู้นักเรียนชั้น ม.2-3 เรื่องการปลูกมะนาวในท่อบ่อ
  2. นักเรียนเตรียมดินและท่อบ่อเพื่อปลูกมะนาว จำนวน 10ต้น
  3. แบ่งบทบาทหน้าที่นักเรียน ม.2-3 จำนวน 50 คน ในการปลูกและดูแลรักษา
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต: นักเรียนชั้น ม.2-3 ปลูกมะนาวในท่อบ่อ จำนวน 10 ต้น
ผลลัพธ์:

1.นักเรียนมีความรู้ในการปลูกมะนาว

2.โรงเรียนมีแหล่งผลิตมะนาวที่ปลอดภัย เพื่อใช่ในโครงการอาหารกลางวัน