สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านควนจง (โรงเรียนบ้านควนจง)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านควนจง (โรงเรียนบ้านควนจง)
ภายใต้โครงการ แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 1 ตุลาคม 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 20,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านควนจง ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายบรรจง สุวรรณศรี
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ วรรณา สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ ม.4 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.9586262249035,100.5352367place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 20,000.00
รวมงบประมาณ 20,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ปัญหาภาวะโภชนาการในเด็ก เกิดภาวะอ้วน ซีด และเตี้ย
50.00

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

โรงเรียนบ้านควนจงได้จัดอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนทุกคน โดยมีการควบคุมคุณภาพอาหารให้มีคุณค่าทางโภชนาการ ให้ครบถ้วนและจัดอาหารกลางวันอย่างเพียงพอแก่นักเรียน แต่ยังพบว่านักเรียนยังมีน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ และบางส่วนมีน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์ ทางโรงเรียนจึงคิดวิธีการส่งเสริมโภชนาการเพิ่มเติมให้กับนักเรียน โดยให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการทำกิจกรรมการเพาะเห็ด การทำปุ๋ยหมักแห้ง การปลูกผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงไก่ไข่ โดยใช้รูปแบบการเกษตรผสมผสานและชีววิถี ให้มีผลผลิตที่ปลอดภัยและหลากหลายหมุนเวียนกันอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนการประกอบอาหารของโรงเรียนภายใต้โครงการอาหารกลางวันให้นักเรียนได้รับประทานซึ่งถือได้ว่าเป็นการให้นักเรียนฝีกปฏิบัติ และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

การบริการอาหารกลางวันของสถานศึกษาเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับนักเรียนเพราะการรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ปลอดสารพิษ และได้รับประทานอาหารอย่างเพียงพอ จะส่งผลต่อสุขภาพนักเรียนทำให้นักเรียนมีสุขภาพดี สมบูรณ์แข็งแรง มีภูมิคุ้มกันโรค ทำให้คุณภาพชีวิตของนักเรียนดีขึ้นและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้มีวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันที่ใหม่ สด สะอาด มีคุณค่าทางโภชนาการและปลอดสารพิษโดยผลิตขึ้นในโรงเรียนตลอดปี

ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่โรงเรียนผลิตได้เพียงพอต่อการใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน

112.00
2 เพื่อสร้างทักษะทางด้านการเกษตรให้แก่นักเรียน เพื่อใช้เป็นแนวทางการประกอบอาชีพและขยายผลต่อชุมชนได้

นักเรียนมีความรู้และทักษะด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน

112.00
3 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ การเสียสละ ความอดทน การมีวินัย และความรับผิดชอบ

นักเรียนมีความซื่อสัตย์ รู้จักเสียสละ มีความอดทน มีวินัย และมีความรับผิดชอบ

112.00
4 4.เพื่อให้โรงเรียนเป็นแหลงเรียนรู้ด้านการเกษตรให้แก่ชุมชน

โรงเรียนสามารถเป็นต้นแบบให้เกษตรกรเข้ามาศึกษาหาความรู้

80.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 192 192
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
คณะครู ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน 80 80
นักเรียน 112 112
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 6,889.00 4 20,000.00
1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 การเลี้ยงไก่ไข่ 0 6,880.00 6,880.00
1 พ.ย. 61 - 28 ก.พ. 62 การทำปุ๋ยหมัก 0 0.00 4,750.00
5 พ.ย. 61 - 31 ม.ค. 62 การเพาะเห็ดนางฟ้า 0 0.00 3,050.00
3 ธ.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 การปลูกผักปลอดสารพิษ 0 9.00 5,320.00

1.เลี้ยงไก่ไข่ จำนวน16ตัว ใช้อาหารไก่จำนวน 8 กระสอบ 2.ทำปุ๋ยหมัก ใช้มูลไก่ 20กระสอบ มูลวัว 10 กระสอบ แกลบดำ 10 กระสอบ ดินผสม 32 ถุง มะพร้าวสับ 10กระสอบ 3.เพาะเห็ดนางฟ้า ใช้ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า 200 ก้อน และใช้สแลม จำนวน 21หลา 4.ปลูกผักปลอดสารพิษ โดยมีเมล็ดพันธ์ผัก 12 ซอง

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.โรงเรียนมีวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันที่ใหม่ สด สะอาด มีคุณค่าทางโภชนาการและปลอดสารพิษ

2.นักเรียนมีความรู้ด้านการเกษตรสามารถนำไปประกอบอาชีพและขยายผลสู่ชุมชนได้

3.นักเรียนมีความซื่อสัตย์ รู้จักเสียสละ มีความอดทน มีวินัย และมีความรับผิดชอบ

4.โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2561 14:33 น.