สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน (โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน (โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา)
ภายใต้โครงการ แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 20,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกชพร มุสิกะรักษ์ (0910411229)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ วรรณา สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 20,000.00
รวมงบประมาณ 20,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

จากการสำรวจภาวะโภชนาการของนักเรียน พบว่า

-มีนักเรียนร้อยละ 10 มีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

-วัตถุดิบที่นำมาปรุงอาหารอาจมีสารปนเปื้อนต่างๆ เช่น ยากำจัดศัตรูพืช เป็นต้น ซึ่งไม่ปลอดภัยในการนำมาปรุงอาหารเพื่อบริโภค

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการบริโภคตลอดช่วงการศึกษา โดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตขึ้นภายในโรงเรียนประกอบอาหาร

มีพืชผัก ปลา สนับสนุนอาหารกลางวันของโรงเรียน

0.00
2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้านการทำการเกษตร ด้านอาหารโภชนาการ และสุขภาพอนามัย

1 นักเรียนแต่ละระดับชั้น ปลูกพืชคนละ 1 แปลงเกษตรในโรงเรียน 2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-5 จำนวน 35 คน เลี้ยงปลาในสระของโรงเรียน

0.00
3 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกับการเรียนการสอนในหลักสูตร

นักรียน ครู ผู้ปกครอง ได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์แะดูแลนักเรียน

0.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 140 140
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 35 35
นักเรียนชั้นอนุบาล - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 105 105
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 20,000.00 0 0.00
18 ก.พ. 62 ดำเนินงานตามโครงการ 0 15,000.00 -
30 พ.ค. 62 จัดเตรียแปลงผักสวนครัว 0 5,000.00 -
  • ประุชุุมคณะครูและบุคคลากร
  • จัดทำโครงการ
  • ดำเนินงานตามโครงการ
  • จัดเตรียแปลงผักสวนครัว
  • เก็บผลผลิตผักบุ้งนักเรียน ป.1
stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  • นักเรียนในโรงเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการบริโภคตลาดปีการศึกษา
  • นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในารทำเกษตร ด้านโภชนาการอาหาร และสุขอนามัย
  • เกิดกิจกรรมบูรณาการในโรงเรียนกับหลักสูตรการเรียนการสอน
stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2562 16:22 น.