สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการปลูกผักเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดนาหม่อม (โรงเรียนวัดนาหม่อม)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการปลูกผักเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดนาหม่อม (โรงเรียนวัดนาหม่อม)
ภายใต้โครงการ แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 21 พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 20,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนวัดนาหม่อม ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประจักษ์ อารมณ์ฤทธิ์ (0973507949)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ วรรณา สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 20,000.00
รวมงบประมาณ 20,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

นักเรียนอาจได้รับสารพิษเจือปนในพืชผักที่นำมาประกอบอาหาร

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 นักเรียนได้รับอาหารที่ดี มีประโยชน์ ปลอดสารเคมี ทำให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

ร้อยละของนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ

80.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 46
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
นักเรียนในโรงเรียน 46 -
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 20,000.00 2 0.00
20 พ.ค. 62 เตรียมแปลงปลูกผักปลอดสารพิษ 0 20,000.00 -
24 พ.ค. 62 ปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียน 0 0.00 0.00
1 ก.ค. 62 เก็บเกี่ยวผลผลิต ส่งต่อโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน 0 0.00 0.00

ปลูกผักสวนครัวในปล้องท่อซีเมนต์ โดยแบ่งนักเรียนให้รับมอบหมายในแต่ละชั้นเรียนรับผิดชอบ ใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ 1. วงบ่อซีเมนต์ จำนวน 30 ปล้อง ปล้องละ 320 บาท รวม 9,600 บาท 2. บัวรดน้ำ จำนวน 10 ใบ ใบละ 85 บาท รวม 850 บาท 3. ซ้อมพรวนดิน จำนวน 10 อัน อันละ 35 บาท รวม 350 บาท 4. ดินปลูก จำนวน 200 ถุง ถุงละ 33.33 บาท รวม 6,666 บาท 5. เมล็ดพันธุ์ผักบุ้ง ผักกาดขาว ผักกวางตุ้ง จำนวน 1 ชุด 1,092 บาท 6. ปุ๋ยเม็ดชีวภาพ 1 กระสอบ 1,442 บาท

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2561 14:32 น.