สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : นักเรียนได้รับอาหารที่ดี มีประโยชน์ ปลอดสารเคมี ทำให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

รวม 0 0.00 0 0.00

ไม่ระบุวัตถุประสงค์

20 พ.ค. 62 เตรียมแปลงปลูกผักปลอดสารพิษ 20,000.00 -
24 พ.ค. 62 ปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียน 0.00 -
1 ก.ค. 62 เก็บเกี่ยวผลผลิต ส่งต่อโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน 0.00 -

หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้