สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการปลูกผักเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดนาหม่อม (โรงเรียนวัดนาหม่อม)

เก็บเกี่ยวผลผลิต ส่งต่อโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน

เก็บเกี่ยวผลผลิต ส่งต่อโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน

1 กรกฎาคม 2562
areeandamanareeandaman
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.นักเรียนช่วยกันเก็บเกี่ยวผักบุ้งจากแปลงที่ปลูกเอง ส่งให้กับโครงการอาหารกลางวัน 3-4 กิโลกรัมต่อสัปดาห์

2.แม่ครัวนำผักบุ้งที่นักเรียนช่วยกันปลูกจัดเป็นเมนูอาหารกลางวัน เช่น เมนูก๋วยเตี๋ยว ,ผัด,แกง เป็นต้น

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล-มัธยม3 จำนวน 80 คน ได้ทานอาหารกลางวันที่มีผักบุ้งเป็นส่วนประกอบในมื้ออาหารกลางวัน

2.นักเรียนได้กินผักเพิ่มมากขึ้น

3.นักเรียนมีภาวะโภชนาการสมวัย

4.ผักที่ปลูกมีความปลอดภัย

5.โรงเรียนมีแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open