สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการปลูกผักเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดนาหม่อม (โรงเรียนวัดนาหม่อม)

ปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียน

ปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียน

24 พฤษภาคม 2562
wannawanna
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.คุณครูผู้รับผิดชอบ โครงการดำเนินการจัดตารางเวรนักเรียน ตั้งแต่ชั้น ป.1-ม.3 ในการรับผิดชอบ ประจำวัน ในแต่ละชั้นเรียน โดยมีหน้าที่ รดน้ำผัก กำจัดศัตรูพืช ใส่ปุ๋ยผัก จนกว่าผักจะโตและเก็บเกี่ยวผลผลิต

2.ครูให้ความรู้ในการปลูกผักปลอดสารพิษ

3.นักเรียนช่วยกันปลูกผักบุ้งในแปลงที่เป็นลูกท่อง 20 ลูก และที่เป็นแปลงดิน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.นักเรียนระดับชั้นประถมและมัธยม จำนวน 40 คน มีความรู้ในการปลูกผักปลอดสารพิษ

2.นักเรียนมีส่วนร่วมในการปลูกผักปลอดสารพิษไว้รับประทานในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน

3.นักเรียนได้เรียนรู้การทำงานร่วมกัน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open