สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการปลูกผักเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดนาหม่อม (โรงเรียนวัดนาหม่อม)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
20 พ.ค. 62 เตรียมแปลงปลูกผักปลอดสารพิษ 61 20,000.00 20,000.00
24 พ.ค. 62 ปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียน 40 0.00 0.00
1 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 เก็บเกี่ยวผลผลิต ส่งต่อโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน 0 0.00 0.00
รวม 101 20,000.00 3 20,000.00