สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการปลูกผักเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดนาหม่อม (โรงเรียนวัดนาหม่อม)

assignment
บันทึกกิจกรรม
เก็บเกี่ยวผลผลิต ส่งต่อโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน1 กรกฎาคม 2562
1
กรกฎาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.นักเรียนช่วยกันเก็บเกี่ยวผักบุ้งจากแปลงที่ปลูกเอง ส่งให้กับโครงการอาหารกลางวัน 3-4 กิโลกรัมต่อสัปดาห์

2.แม่ครัวนำผักบุ้งที่นักเรียนช่วยกันปลูกจัดเป็นเมนูอาหารกลางวัน เช่น เมนูก๋วยเตี๋ยว ,ผัด,แกง เป็นต้น

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล-มัธยม3 จำนวน 80 คน ได้ทานอาหารกลางวันที่มีผักบุ้งเป็นส่วนประกอบในมื้ออาหารกลางวัน

2.นักเรียนได้กินผักเพิ่มมากขึ้น

3.นักเรียนมีภาวะโภชนาการสมวัย

4.ผักที่ปลูกมีความปลอดภัย

5.โรงเรียนมีแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัย

ปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียน24 พฤษภาคม 2562
24
พฤษภาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย wanna
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.คุณครูผู้รับผิดชอบ โครงการดำเนินการจัดตารางเวรนักเรียน ตั้งแต่ชั้น ป.1-ม.3 ในการรับผิดชอบ ประจำวัน ในแต่ละชั้นเรียน โดยมีหน้าที่ รดน้ำผัก กำจัดศัตรูพืช ใส่ปุ๋ยผัก จนกว่าผักจะโตและเก็บเกี่ยวผลผลิต

2.ครูให้ความรู้ในการปลูกผักปลอดสารพิษ

3.นักเรียนช่วยกันปลูกผักบุ้งในแปลงที่เป็นลูกท่อง 20 ลูก และที่เป็นแปลงดิน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.นักเรียนระดับชั้นประถมและมัธยม จำนวน 40 คน มีความรู้ในการปลูกผักปลอดสารพิษ

2.นักเรียนมีส่วนร่วมในการปลูกผักปลอดสารพิษไว้รับประทานในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน

3.นักเรียนได้เรียนรู้การทำงานร่วมกัน

เตรียมแปลงปลูกผักปลอดสารพิษ20 พฤษภาคม 2562
20
พฤษภาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย wanna
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 และมัธยมศึกษาปีที่3 ร่วมกันจัดทำแปลงปลูกผักทั้งในแบบลูกท่อ จำนวน 20ลูก และแปลงดิน จำนวน 10 แปลง โดยนักเรียนโต จะช่วยกันทำแปลงดิน เช่น การถางหญ้า ยกร่อง ส่วนเด็กเล็กระดับประถม ครูผู้รับผิดชอบโครงการได่ช่วยกันผสมดินปลูก ใส่ลงในลูกท่อ สำหรับใช้ปลูกผักบุ้ง

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.นักเรียน ป.1-ม.3 ช่วยกันทำแปลงปลูกผัก โดยเป็นรูปแบบแปลงดิน 10แปลง แบบลูกท่อ 20 ลูก

2.นักเรียนมีส่วร่วมในการทำแปลงปลูกผัก

3.นักเรียนมีความรู้ในการทำแปลงปลูกผัก