สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการปลูกผักไร้ดินโรงเรียนบ้านมุนี (โรงเรียนบ้านมุนี)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการปลูกผักไร้ดินโรงเรียนบ้านมุนี (โรงเรียนบ้านมุนี)
ภายใต้โครงการ แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 1 ตุลาคม 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 20,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านมุนี ตำบลจะแหน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายกรวิชญ์ คล้ายศรี 0848614764
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ วรรณา สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ ม.4 ตำบลจะแหน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.5171528446451,100.97764636896place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 20,000.00
รวมงบประมาณ 20,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 เด็กอ้วน
20.00
2 เด็กผอม
10.00

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

การบริโภคพืชผักถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีพของมนุษย์ เพราะพืชผักเป็นแหล่งของวิตามิน เกลือแร่ และเยื่อใย นอกจากนี้การบริโภคต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก เพราะพืชผักส่วนใหญ่ที่วางขายในท้องตลาดทั่วไป พบว่ามีสารพิษตกค้างที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ดังนั้น การปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินจึงเป็นแนวทางเลือกใหม่ในอนาคต เพื่อลดการใช้สารเคมี อีกทั้งยังจะสามารถเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนของโรงเรียน
การดำเนินงานด้านโภชนาการของนักเรียนโรงเรียนบ้านมุนี พบว่า มีนักเรียนมีภาวะโภชนาการประมาณร้อยละ 5 ซึ่งมีภาวะต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานซึ่งต้องมีการแก้ไขโดยเร่งด่วน เพื่อให้มีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

โรงเรียนบ้านมุนีดำเนินการด้านอาหารกลางวัน เพื่อให้ผู้เรียน มีพัฒนาการด้านโภชนาการที่สมบูรณ์ สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ ทางโรงเรียนจึงได้ดำเนินการ โครงการปลูกผักไร้ดิน เพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถต่อยอดไปใช้ในอนาคตได้ นอกจากนั้น โรงเรียนยังได้รับผลประกอบ ที่สะอาด ปลอดภัย ปราศจากสารเคมี เพื่อนำไปปรุงอาหารให้กับนักเรียน

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อลดภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน ร้อยละ 5 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด

นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการจำนวนลดลงร้อยละ 5

95.00
2 เพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารของโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน

มีวัตถุดิบจากการดำเนินกิจกรรมนำส่งโครงการอาหารกลางวัน

95.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 118
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
ครู และบุคลากรทางการศึกษา 19 -
นักเรียน ระดับประถมศึกษา 99 -
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 20.00 3 20,000.00
22 พ.ย. 61 ประชุมคณะครู 0 0.00 0.00
4 - 6 มี.ค. 62 ติดตั้งระบบแปลงผักไร้ดิน 0 20.00 20,000.00
18 มี.ค. 62 ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักไร้ดิน 0 0.00 0.00

การปลูกผัก ไฮโดรพอนิกส์ มีรายละเอียดงบประมาณใช้จ่ายดังนี้

 • อุปกรณ์ปลูกผักดิน ขนาด 1 เมตร 5 แถว
  จำนวน 2 ชุดๆ 7,500 บาท จำนวน 2 ชุด = 15,000 บาท
 • เครื่องวัดค่า ph 1 เครื่อง 1,000 บาท
 • ถ้วยปลูกไฮโดรพอนิกส์แบบไร้ขอบ 800 บาท
 • ฟองน้าสำหรับปลูกผัก 200 บาท
 • เมล็ดพันธุ์ 1,000 บาท
 • ธาตุอาหาร A,B 2,000 บาท
  รวม 20,000 บาท
stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการจำนวนลดลงร้อยละ 5
 2. มีวัตถุดิบจากการดำเนินกิจกรรมนำส่งโครงการอาหารกลางวัน
stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2561 14:33 น.