สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการปลูกผักไร้ดินโรงเรียนบ้านมุนี (โรงเรียนบ้านมุนี)

ประชุมคณะครู

ประชุมคณะครู

22 พฤศจิกายน 2561
โรงเรียนบ้านมุนีโรงเรียนบ้านมุนี
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประุชมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อสร้างความตระหนัก และเข้าใจในรายละเอียดที่ตรงกัน กำหนดทิศทางการดำเนินงานของโรงเรียน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความเข้าใจ และสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามเป้าหมาย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open