สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อลดภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน ร้อยละ 5 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารของโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน

รวม 0 0.00 0 0.00

ไม่ระบุวัตถุประสงค์

22 พ.ย. 61 ประชุมคณะครู 0.00 -
4 - 6 มี.ค. 62 ติดตั้งระบบแปลงผักไร้ดิน 20.00 -
18 มี.ค. 62 ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักไร้ดิน 0.00 -

หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้