สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการปลูกผักไร้ดินโรงเรียนบ้านมุนี (โรงเรียนบ้านมุนี)

ติดตั้งระบบแปลงผักไร้ดิน

ติดตั้งระบบแปลงผักไร้ดิน

4 มีนาคม 2562
โรงเรียนบ้านมุนีโรงเรียนบ้านมุนี
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ผู้รับจ้าง ดำเนินการติดตั้ง ระบบแปลงผักปลูกผักไร้ดิน
ณ โรงเรียนบ้านมุนี

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

โรงเรียนบ้านมุนี ได้รับแปลงผักปลูกผักไร้ดิน จำนวน 2 หลัง
พร้อมอุปกรณ์ในการปลูก

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 lock_open