สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการปลูกผักไร้ดินโรงเรียนบ้านมุนี (โรงเรียนบ้านมุนี)

ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักไร้ดิน

ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักไร้ดิน

18 มีนาคม 2562
โรงเรียนบ้านมุนีโรงเรียนบ้านมุนี
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ให้ความรู้นักเรียน เกี่ยวกับขั้นตอนการปลูกผักไร้ดิน การดูแลรักษา การเติมสารเคมี เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

นักเรียนแกนนำมีความรู้ในการปลูกผักไร้ดิน มีความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตจริง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open