สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการปลูกผักไร้ดินโรงเรียนบ้านมุนี (โรงเรียนบ้านมุนี)

hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 20.00 3 20,000.00
22 พ.ย. 61 ประชุมคณะครู 0 0.00 0.00
4 - 6 มี.ค. 62 ติดตั้งระบบแปลงผักไร้ดิน 0 20.00 20,000.00
18 มี.ค. 62 ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักไร้ดิน 0 0.00 0.00