สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการปลูกผักไร้ดินโรงเรียนบ้านมุนี (โรงเรียนบ้านมุนี)

assignment
บันทึกกิจกรรม
ดำเนินการปลูกผักไร้ดิน21 มีนาคม 2562
21
มีนาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย โรงเรียนบ้านมุนี
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

นักเรียนแกนนำ ดำเนินการปลูกผักไร้ดิน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • ผลผลิต
  • ปลูกผักคะน้าได้ 2 รุ่น เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตป้อนสู่โรงครัวเพื่อทำอาหารให้เด็กรับประทานรุ่นละ 20 กิโลกรัม ตลอดระยะเวลาทำโครงการสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 40 กิโลกรัม
  • ปลูกผักกวางตุ้งได้ 2 รุ่น เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตป้อนสู่โรงครัวเพื่อทำอาหารให้เด็กรับประทานรุ่นละ 20 กิโลกรัม ตลอดระยะเวลาทำโครงการสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 40 กิโลกรัม
  • ผลผลัพธ์นักเรียนได้ดำเนินการปลูกผักไร้ดิน และดูแลรักษาจนได้รับผลผลิต
ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักไร้ดิน18 มีนาคม 2562
18
มีนาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย โรงเรียนบ้านมุนี
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ให้ความรู้นักเรียน เกี่ยวกับขั้นตอนการปลูกผักไร้ดิน การดูแลรักษา การเติมสารเคมี เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

นักเรียนแกนนำมีความรู้ในการปลูกผักไร้ดิน มีความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตจริง

ติดตั้งระบบแปลงผักไร้ดิน4 มีนาคม 2562
4
มีนาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย โรงเรียนบ้านมุนี
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ผู้รับจ้าง ดำเนินการติดตั้ง ระบบแปลงผักปลูกผักไร้ดิน
ณ โรงเรียนบ้านมุนี

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

โรงเรียนบ้านมุนี ได้รับแปลงผักปลูกผักไร้ดิน จำนวน 2 หลัง
พร้อมอุปกรณ์ในการปลูก

ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการเกษตร20 ธันวาคม 2561
20
ธันวาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย โรงเรียนบ้านมุนี
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เชิญวิทยากร มาให้ความรู้นักเรียน ในเรื่องการปลูกผักไร้ดิน โดยได้คุยรายละเอียดในส่วนของเกษตร

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทราบถึงผลประโยชน์ของผัก และสามารถปลูกผัก ดูแลรักษา ตลอดจนแปรรูปหรือจำหน่ายผลผลิตต่อไป

ประชุมคณะครู22 พฤศจิกายน 2561
22
พฤศจิกายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย โรงเรียนบ้านมุนี
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประุชมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อสร้างความตระหนัก และเข้าใจในรายละเอียดที่ตรงกัน กำหนดทิศทางการดำเนินงานของโรงเรียน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความเข้าใจ และสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามเป้าหมาย

ประชุมรับหลักการ โครงการระบบอาหารในสถานศึกษาจังหวัดสงขลา26 ตุลาคม 2561
26
ตุลาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย โรงเรียนบ้านมุนี
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมร่วมกับสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ เพื่อรับหลักการของโครงการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา เพื่อรับทราบข้อมูล แนวทางการดำเนินการ ของโครงการ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้บริหาร มีความเข้าใจในโครงการ และเจตนารมณ์ ของโครงการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา