สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการปลูกผักไร้ดินโรงเรียนบ้านมุนี (โรงเรียนบ้านมุนี)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
26 ต.ค. 61 ประชุมรับหลักการ โครงการระบบอาหารในสถานศึกษาจังหวัดสงขลา 0 0.00 0.00
22 พ.ย. 61 ประชุมคณะครู 13 0.00 0.00
20 ธ.ค. 61 ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการเกษตร 0 0.00 0.00
4 - 6 มี.ค. 62 ติดตั้งระบบแปลงผักไร้ดิน 4 20,000.00 20,000.00
18 มี.ค. 62 ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักไร้ดิน 99 0.00 0.00
20 มี.ค. 62 ดำเนินการปลูกผักไร้ดิน 16 0.00 0.00
รวม 132 20,000.00 6 20,000.00