สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการผลผลิตเพื่อน้องอิ่มท้องเรียนสนุก (โรงเรียนบ้านควนกบ)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการผลผลิตเพื่อน้องอิ่มท้องเรียนสนุก (โรงเรียนบ้านควนกบ)
ภายใต้โครงการ แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 1 ตุลาคม 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 20,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านควนกบ ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกัญญา ขุนโหร (0810962734)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ วรรณา สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.8322648193604,100.35321505886place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 20,000.00
รวมงบประมาณ 20,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละเด็กไม่ได้รับประทานอาหารเช้า
30.00
2 ร้อยละของเด็กอ้วน
5.00
3 ร้อยละของวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารปลอดจากสารปนเปื้อนและปลอดภัย
15.00

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันด้วยสภาพของเศรษฐกิจที่ต้องมีการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดในสังคม ทำให้ผู้ปกครองต้องหารายได้ให้เพียงพอกับรายจ่ายของครอบครัวทำให้ไม่มีเวลาในการดูแลบุตรหลาน ทำให้ร้อยละ 20
ของนักเรียนไม่ได้รับประทานอาหารเช้าเป็นประจำ ร้อยละ 30 ไม่ได้รับประทานอาหารเช้าในบางวัน ตลอดจนวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนต้องซื้อจากตลาดซึ่งมีสารปนเปื้อนและไม่ปลอดภัยต่อการรับประทานของนักเรียน

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อส่งเสริมผลผลิตในการประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน

ร้อยละของวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารกลางวันของนักเรียน

70.00
2 เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารเช้า

ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับประทานอาหารเช้า

70.00
3 เพื่อส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน

ร้อยละของนักเรียนที่มีรายได้ระหว่างเรียน

30.00
4 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ร้อยละของนักเรียนที่ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการการเรียนร

70.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 93
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
นักเรียน 83 -
ผู้ปกครอง 10 -
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 5,500.00 1 3,000.00
17 พ.ค. 62 เตรียมแปลงปลูกผักและปลูกผักในลูกท่อซีเมนต์ 0 5,500.00 -
22 ก.ค. 62 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 0 0.00 3,000.00

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่

  • ไก่สาวพร้อมไข่ 50 ตัว ตัวละ 200บาท
  • อาหารไก่ไข่ 10 กระสอบ ๆ ละ 450 บาท

กิจกรรมการปลูกผักสวนครัวในท่อซีเมนต์

  • หน้าดิน10 ลบ.ม. ๆ ละ 200 บาท
  • เมล็ดพันธ์ผัก 500 บาท

กิจกรรมการเลี้ยงปลาในบ่อดิน

  • ลูกปลาดุก 1,000 ตัว ตัวละ 1.50 บาท
  • อาหารปลาดุกเล็ก 3 กระสอบ กระสอบละ 500 บาท
stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.นักเรียนได้รับประทานอาหารเช้าครบทุกคน 2.นักเรียนมีภาวะโภชนาที่ดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 3. นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัยจากสารปนเปื้อน 4. นักเรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพในอนาคต

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2561 14:37 น.