สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการผลผลิตเพื่อน้องอิ่มท้องเรียนสนุก (โรงเรียนบ้านควนกบ)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
17 พ.ค. 62 เก็บผักปลอดสารพิษส่งโครงการอาหารกลางวัน 40 5,500.00 3,000.00
12 มิ.ย. 62 การเลี้ยงไก่ไข่ 0 14,500.00 14,500.00
22 ก.ค. 62 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 0 0.00 3,000.00
รวม 40 20,000.00 3 20,500.00