สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการผลผลิตเพื่อน้องอิ่มท้องเรียนสนุก (โรงเรียนบ้านควนกบ)

การเลี้ยงไก่ไข่12 มิถุนายน 2562
12
มิถุนายน 2562รายงานจากพื้นที่ โดย โรงเรียนบ้านควนกบ
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ปรับปรุงโรงเรือน
2.เตรียมวัสดุอุปกรณ์ระบบน้ำและระบบอาหาร
3.จัดซื้อพันธุ์ไก่ไข่และอาหาร
4.จัดไก่เข้ากรงตับ
5.จัดตารางผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาให้อาหารและจัดเก็บไข่ไก่
6.นำผลผลิตในการประกอบอาหารกลางวัน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ได้ผลผลิตจากการเลียงไก่ไข่เฉลี่ยวันละ 30 ฟอง 2.ได้ปุ๋ยจากมูลไก่ไข่นำไปใส่ผักที่ปลูก