สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการผลผลิตเพื่อน้องอิ่มท้องเรียนสนุก (โรงเรียนบ้านควนกบ)

เก็บผักปลอดสารพิษส่งโครงการอาหารกลางวัน

เก็บผักปลอดสารพิษส่งโครงการอาหารกลางวัน

31 กรกฎาคม 2562
wannawanna
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.นักเรียนชั้นประถมศึกษาช่วยกันเก็บผักที่ปลูกจากแปลง รวบรวมส่งโครงการอาหารกลางวัน

2.แม่ครัวนำผักที่นักเรียนช่วยกันเก็บ จัดทำเป็นเมนูอาหารกลางวันให้นักเรียนได้รับประทาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากแปลง โดยมีชนิดผักดังนี้

  1. ได้ผักบุ้ง จำนวน 30-40 กิโลกรัม/สัปดาห์

  2. ได้กวางตุ้ง จำนวน 50 กิโลกรัม/สัปดาห์

  3. ได้ถั่วฝักยาว เฉลี่ยวันละ 10 กิโลกรัม/สัปดาห์

  4. ได้ข้าวโพด จำนวน 20 กิโลกรัม/สัปดาห์

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 lock_open