สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การเลี้ยงปลาในบ่อดิน

กิจกรรม : การเลี้ยงปลาในบ่อดิน
วันที่ 22/07/2019 - 22/07/2019
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :