สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

เก็บผักปลอดสารพิษส่งโครงการอาหารกลางวัน

กิจกรรม : เก็บผักปลอดสารพิษส่งโครงการอาหารกลางวัน
วันที่ 17/05/2019 - 17/05/2019
งบประมาณที่ตั้งไว้ 5,500.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 40 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ท่อซีเมนต์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 ซม. สููง 25 ซม.
ดินที่ใช้ปลูกผักในท่อ 12 ลูกบาศ
ปุ๋ยคอก 20 กระสอบ
เมล็ดพันธู์ผักบุ้ง กวางตุ้ง ถั่วฝักยาว ข้าวโพด
รายละเอียดกิจกรรม :
เตรียมดินใส่ในท่อซีเมนต์
หว่านเมล็ดพันธุ์ผัก
การบำรุงรักษา
การกำจัดวัชพืช
เก็บเกี่ยวผลผลิต
นำส่งโรงครัวปรุงอาหาร