สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการผลผลิตเพื่อน้องอิ่มท้องเรียนสนุก (โรงเรียนบ้านควนกบ)

การเลี้ยงปลาในบ่อดิน22 กรกฎาคม 2562
22
กรกฎาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย โรงเรียนบ้านควนกบ
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.จัดเตรียมสถานที่สำหรับเลี้ยงปลาดุกทั้งแบบบ่อดินเป็นบ่อซีเมนต์

2.จัดแบ่งบทบาทนักเรียน ตารางผู้รับผิดชอบในการดูแลเลี้ยงปลาดุก เช่น การให้อาหาร การถ่ายน้ำเสียจากบ่อปลา

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ปฏิบัติตามแผนจากบ่อดินเป็นท่อซีเมนต์เนื่องจากสภาพปัจจุบันมีสระน้ำสำหรับเลี้ยงปลาดุก ได้จัดหาปลามาเลี้ยงแต่ประสบปัญหาในการดูแลและการจัดการ ระบบน้ำในบ่อและในบ่อปลายังมีปลาชนิดอื่นที่เป็นศัตรูปลาดุกที่มาปล่อยจึงได้เปลี่ยนมาเลี้ยงในบ่อซีเมนต์แทน