สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการผลผลิตเพื่อน้องอิ่มท้องเรียนสนุก (โรงเรียนบ้านควนกบ)

การเลี้ยงปลาในบ่อดิน

การเลี้ยงปลาในบ่อดิน

22 กรกฎาคม 2562
โรงเรียนบ้านควนกบโรงเรียนบ้านควนกบ
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.จัดเตรียมสถานที่สำหรับเลี้ยงปลาดุกทั้งแบบบ่อดินเป็นบ่อซีเมนต์

2.จัดแบ่งบทบาทนักเรียน ตารางผู้รับผิดชอบในการดูแลเลี้ยงปลาดุก เช่น การให้อาหาร การถ่ายน้ำเสียจากบ่อปลา

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ปฏิบัติตามแผนจากบ่อดินเป็นท่อซีเมนต์เนื่องจากสภาพปัจจุบันมีสระน้ำสำหรับเลี้ยงปลาดุก ได้จัดหาปลามาเลี้ยงแต่ประสบปัญหาในการดูแลและการจัดการ ระบบน้ำในบ่อและในบ่อปลายังมีปลาชนิดอื่นที่เป็นศัตรูปลาดุกที่มาปล่อยจึงได้เปลี่ยนมาเลี้ยงในบ่อซีเมนต์แทน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 lock_open