สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการผลผลิตเพื่อน้องอิ่มท้องเรียนสนุก (โรงเรียนบ้านควนกบ)

assignment
บันทึกกิจกรรม
เก็บผักปลอดสารพิษส่งโครงการอาหารกลางวัน31 กรกฎาคม 2562
31
กรกฎาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย wanna
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.นักเรียนชั้นประถมศึกษาช่วยกันเก็บผักที่ปลูกจากแปลง รวบรวมส่งโครงการอาหารกลางวัน

2.แม่ครัวนำผักที่นักเรียนช่วยกันเก็บ จัดทำเป็นเมนูอาหารกลางวันให้นักเรียนได้รับประทาน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากแปลง โดยมีชนิดผักดังนี้

  1. ได้ผักบุ้ง จำนวน 30-40 กิโลกรัม/สัปดาห์

  2. ได้กวางตุ้ง จำนวน 50 กิโลกรัม/สัปดาห์

  3. ได้ถั่วฝักยาว เฉลี่ยวันละ 10 กิโลกรัม/สัปดาห์

  4. ได้ข้าวโพด จำนวน 20 กิโลกรัม/สัปดาห์

การเลี้ยงปลาในบ่อดิน22 กรกฎาคม 2562
22
กรกฎาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย โรงเรียนบ้านควนกบ
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.จัดเตรียมสถานที่สำหรับเลี้ยงปลาดุกทั้งแบบบ่อดินเป็นบ่อซีเมนต์

2.จัดแบ่งบทบาทนักเรียน ตารางผู้รับผิดชอบในการดูแลเลี้ยงปลาดุก เช่น การให้อาหาร การถ่ายน้ำเสียจากบ่อปลา

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ปฏิบัติตามแผนจากบ่อดินเป็นท่อซีเมนต์เนื่องจากสภาพปัจจุบันมีสระน้ำสำหรับเลี้ยงปลาดุก ได้จัดหาปลามาเลี้ยงแต่ประสบปัญหาในการดูแลและการจัดการ ระบบน้ำในบ่อและในบ่อปลายังมีปลาชนิดอื่นที่เป็นศัตรูปลาดุกที่มาปล่อยจึงได้เปลี่ยนมาเลี้ยงในบ่อซีเมนต์แทน

การเลี้ยงไก่ไข่12 มิถุนายน 2562
12
มิถุนายน 2562รายงานจากพื้นที่ โดย โรงเรียนบ้านควนกบ
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ปรับปรุงโรงเรือน
2.เตรียมวัสดุอุปกรณ์ระบบน้ำและระบบอาหาร
3.จัดซื้อพันธุ์ไก่ไข่และอาหาร
4.จัดไก่เข้ากรงตับ
5.จัดตารางผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาให้อาหารและจัดเก็บไข่ไก่
6.นำผลผลิตในการประกอบอาหารกลางวัน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ได้ผลผลิตจากการเลียงไก่ไข่เฉลี่ยวันละ 30 ฟอง 2.ได้ปุ๋ยจากมูลไก่ไข่นำไปใส่ผักที่ปลูก