สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการผลผลิตเพื่อน้องอิ่มท้องเรียนสนุก (โรงเรียนบ้านควนกบ)

hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 5,500.00 1 3,000.00
17 พ.ค. 62 เตรียมแปลงปลูกผักและปลูกผักในลูกท่อซีเมนต์ 0 5,500.00 -
22 ก.ค. 62 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 0 0.00 3,000.00