สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อส่งเสริมผลผลิตในการประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารเช้า

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : เพื่อส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 : เพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รวม 0 0.00 0 0.00

ไม่ระบุวัตถุประสงค์

17 พ.ค. 62 เตรียมแปลงปลูกผักและปลูกผักในลูกท่อซีเมนต์ 5,500.00 -
22 ก.ค. 62 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 0.00 -

หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้