สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการชวนนักเรียนกินผักโรงเรียนวัดกาหรำ (โรงเรียนวัดกาหรำ)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการชวนนักเรียนกินผักโรงเรียนวัดกาหรำ (โรงเรียนวัดกาหรำ)
ภายใต้โครงการ แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 3 ตุลาคม 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 20,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนวัดกาหรำ ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเผือน ช่วยจันทร์ (0810991129)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ วรรณา สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลโรง อำเภอกระเเสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 7.7078938556235,100.33978329825place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 20,000.00
รวมงบประมาณ 20,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 จำนวนร้อยละของเด็กเตี้ย
30.00

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันเด็กในวัยก่อนเรียนและในวัยเรียนอยู่ในภาวะความเสี่ยงทางด้านสุขภาพอย่างน่าเป็นห่วง ทั้งนี้เนื่องจากเด็กต้องบริโภคอาหารพืชผัก และผลไม้ที่ไม่ปลอดภัย ทำให้มีการสะสมสารพิษภายในร่างกายเป็นระยะเวลานานอาจก่อให้เกิดภาวะความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและการเกิดโรคชนิดต่างๆ ได้ ส่งผลกระทบต่อเด็กทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมซึ่งเป็นการบั่นทอนทรัพยากรมนุษย์ระยะยาว แนวทางการป้องกันและแก้ไข้ปัญหาภาวะความเสี่ยงด้านสุขภาพต้องให้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่กระตุ้นให้เด็กเยาวชน และประชาชนเห็นคุณค่าและความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพสามารถปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน ปลอดภัย โรงเรียนวัดกาหรำเห็นความสำคัญของสุขภาพนักเรียน ได้จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนชั้นปีที่ 1- 6 ทำกิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษภายในโรงเรียน เพื่อนำผลผลิตที่ได้มาประกอบอาหารกลางวัน ส่วนผลิตที่เหลือนำมาขายให้กับผู้ปกครองในชุมชน จากการสังเกตเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดกาหรำพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ชอบทานผัก อาจเนื่องมาจาก ผักมีรสชาติที่ไม่อร่อยหรือไม่สามารถหาผักมารับประทานได้ และมีนักเรียนมีภาวะโภชนาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดมากถึงร้อยละ 60 รวมไปถึงนักเรียนที่ไม่รับประทานอาหารเช้าก่อนมาโรงเรียนก็มีมาก สำหรับคนที่ทานอาหารเช้าก็ทานอาหารที่ไม่ค่อยเหมาะสมต่อการนำสารอาหารไปใช้ในแต่ละวัน และอาหารกลางวันที่ไม่ค่อยจะมีผักเป็นส่วนประกอบมากเท่าที่ควร ทำให้นักเรียนไม่ค่อยชอบการรับประทานอาหารจำพวกผัก แต่การประกอบอาหาร การปรุง เครื่องปรุงต่างๆยังถือว่าถูกหลักอนามัยที่ดีอยู่

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการปลูกผักปลอดสารพิษไว้รับประทานเองได้

นักเรียนรู้วิธีการปลูกผักสวนครัวและสามารถนำไปเพาะปลูกภายในครอบครัวได้

0.00
2 เพื่อให้นักเรียนสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมส่วน ตามวัย และลดภาวะอ้วน รวมถึงภาวะเตี้ยในเด็กนักเรียน

นักเรียนมีภาวะอ้วนและเตี้ยลดลง

0.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 51 51
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
ชั้นอนุบาล 1-2 ,ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-6 51 51
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 20.00 0 0.00
1 พ.ย. 61 - 30 ก.ย. 62 ปลูกผักสวนครัวเพื่ออาหารกลางวัน 0 20.00 -
15 - 20 ม.ค. 62 นักเรียนดำเนินการปรับปรุงแปลงเกษตรของตัวเอง 0 0.00 -
24 - 27 ม.ค. 62 นักเรียนดำเนินการนำเมล็ดผักลงปลูก 0 0.00 -
28 ม.ค. 62 - 30 มี.ค. 62 ดูแล รดน้ำ รักษาแปลงผักของตัวเอง 0 0.00 -

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2561 14:54 น.