สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดโคกเหรียง (โรงเรียนวัดโคกเหรียง)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดโคกเหรียง (โรงเรียนวัดโคกเหรียง)
ภายใต้โครงการ แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2018 - 30 กันยายน 2019
งบประมาณ 20,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนวัดโคกเหรียง ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวราพร แซมมณี (0872887623)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ วรรณา สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2018 30 ก.ย. 2019 20,000.00
รวมงบประมาณ 20,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

โรงเรียนวัดโคกเหรียง บริการอาหารกลางวันนักเรียน โดยการจ้างเหมาจัดทำอาหารตามเมนูอาหารที่โรงเรียนกำหนดให้ โดยจัดเป็นรายหัว ๆ ละ 20 บาท/คน เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนให้ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน เพื่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและเพื่อเป็นการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนจึงจัดให้มีการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อนำไปให้นักเรียนรับประทานเพิ่มเติมจากอาหารกลางวันที่รับประทานอยู่

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านการเลี้ยงไก่ไข่

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ไข่ได้อย่างถูกต้อง

50.00
2 เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ

นักเรียนนำความรู้ไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ

50.00
3 เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าในอาชีพที่สุจริต

นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าในอาชีพ

100.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 63
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
นักเรียนชั้น ป.1- ป.6 63 -
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 0.00 0 0.00
17 เม.ย. 62 ไก่สุ่โรงเรือน 0 0.00 -

1.นักเรียนชั้น ป.1-6 ทุกคนได้เลี้ยงไก่ไข่คนละ 2 ตัว 2.เลี้ยงไก่ไข่ 20 ตัว ที่โรงเรียนเป็นการสาธิตให้นักเรียนได้เรียนรู้ 3.นักเรียนนำไข่ไก่ที่ได้มาขายให้กับแม่ครัวที่โรงเรียน สัปดาห์ละ 2 ฟองต่อคน
งบประมาณที่ใช้จ่ายมีดังนี้
-ไก่พันธุ์ไข่ 150 ตัว ตัวละ 200 บาท รวม 30,000 บาท -อาหารไก่ 10x500 = 5,000 บาท -อวน 1,500 บาท

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.มีผลผลิตส่งเสริมโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน 2.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ไข่ 3.นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าในอาชีพที่สุจริต 4.นักเรียนนำความรู้ไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2019 13:55 น.