สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านการเลี้ยงไก่ไข่

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าในอาชีพที่สุจริต

รวม 0 0.00 0 0.00

ไม่ระบุวัตถุประสงค์

17 เม.ย. 62 ไก่สุ่โรงเรือน 0.00 -

หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้