สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ไก่สุ่โรงเรือน

กิจกรรม : ไก่สุ่โรงเรือน
วันที่ 17/04/2019 - 17/04/2019
งบประมาณที่ตั้งไว้ 20,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 27 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ผู้ปกครอง นักเรียน คณะครูร่วมกันนำไก่เข้าสู่โรงเรือนเพื่อให้เกิดความค้นเคยกับสถานที่
รายละเอียดกิจกรรม :
นำไก่ลงโรงเรือน จัดตารางการให้อาหารและจัดเก็บไข่