สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดโคกเหรียง (โรงเรียนวัดโคกเหรียง)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
17 เม.ย. 62 ไก่สุ่โรงเรือน 27 20,000.00 20,000.00
1 พ.ค. 62 กิจกรรมเก็บไข่ 0 0.00 0.00
1 - 30 มิ.ย. 62 กิจกรรมเก็บไข่และให้อาหารไก่ 0 0.00 -
รวม 27 20,000.00 2 20,000.00