สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดโคกเหรียง (โรงเรียนวัดโคกเหรียง)

ไก่สุ่โรงเรือน4 มิถุนายน 2562
4
มิถุนายน 2562รายงานจากพื้นที่ โดย wanna
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

นำไก่70 ตัว ลงสู่โรงเรือน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ไก่ 70 ตัว ลงสู่โรงเรือน

2.นักเรียนช่วยกันเลี้ยงไก่ เช่น การให้อาหาร น้ำ และการทำความสะอาดโรงเรือน