สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการส่งเสริมโภชนาการนักเรียน (โรงเรียนบ้านบ่อทอง)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมโภชนาการนักเรียน (โรงเรียนบ้านบ่อทอง)
ภายใต้โครงการ แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 1 ตุลาคม 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 20,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวณาตยา จีนช่วย (0862881051)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ วรรณา สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ ม.4 ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 20,000.00
รวมงบประมาณ 20,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละของ เด็ก 6-12 ปี มีภาวะโภชนาการตำ่กว่าเกณฑ์
10.00

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อลดเด็กที่มีภาวะโภชนาการต่ำกว่าเกณฑ์

อัตราเด็กที่มีโภชนาการต่ำกว่าเกณฑ์ลดลง

2.00
2 เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพทางโภชนาการอย่างครบถ้วน

นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพทางโภชนาการอย่างครบถ้วน

100.00
3 นักเรียนได้รับประทานอาหารเช้า

นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพทางโภชนาการอย่างครบถ้วน

20.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 100
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
นักเรียนชั้น ป.1-6 100 -
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 11,260.00 0 0.00
24 พ.ค. 62 ปลูกผัก 0 0.00 -
27 พ.ค. 62 นำลูกปลาดุกลงบ่อ 0 11,260.00 -

รายละเอียดงบประมาณดังนี้

กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ

  • จอบ 10 ด้าม= 3,950 บาท
  • ช้อนปลูก 20 อัน= 780 บาท
  • ส้อมพรวนดิน 20 อัน=1,180 บาท
  • บัวรดน้ำ 10อัน= 1,390 บาท
  • พันธุ์ผักบุ้ง 2 กก.=370 บาท
  • ดินปลูก 50 กระสอบ= 1,500 บาท
  • ปุ๋ยคอก 19 กระสอบ= 1,330 บาท

กิจกรรมเลี้ยงปลาดุก

  • พันธุ์ปลาดุก 800 ตัว= 2,000 บาท
  • อาหารปลาดุกใหญ่ 15 กระสอบ= 7,500 บาท

รวมเป็นเงิน 20,000 บาท

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2561 14:54 น.