สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการอิ่มท้องน้องมีรายได้โรงเรียนวัดเลียบ (โรงเรียนวัดเลียบ)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการอิ่มท้องน้องมีรายได้โรงเรียนวัดเลียบ (โรงเรียนวัดเลียบ)
ภายใต้โครงการ แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 1 ตุลาคม 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 20,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนวัดเลียบ ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเกษร คงชะนะ (0872975172)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ วรรณา สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 20,000.00
รวมงบประมาณ 20,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละของนักเรียนผอม
20.00
2 ร้อยละของนักเรียนไม่ได้รับประทานอาหารเช้า
30.00

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

สภาพปัจจุบันเศรษฐกิจไม่ดีผู้ปกครองต้องหารายได้ให้เพียงพอกับรายจ่ายภายในครอบครัวจึงไม่ค่อยมีเวลาในการดูแลบุตรหลานทำให้นักเรียน ร้อยละ 20 ของนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด.นักเรียนร้อยละ 30 ของนักเรียน ไม่รับประทานอาหารเช้าในบางวัน รวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนผู้ประกอบอาหารต้องซื้อมาจากตลาดซึ่งมีสารปนเปื้อน

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแก่นักเรียน

1.ร้อยละของผลผลิตที่ใช้ในการประกอบอาหารกลางวันแก่นักเรียน

80.00
2 เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่เช้าที่สะอาดและปลอดภัย

2.ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับประทานอาหารเช้า

80.00
3 เพื่อส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน

3.ร้อยละของนักเรียนที่มีรายได้ระหว่างเรียน

50.00
4 เพื่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4.ร้อยละของนักเรียนที่เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

80.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 49
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
นักเรียนชั้น ป.4 - ป.6 49 -
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 200.00 3 20,000.00
1 พ.ย. 61 การเตรียมแปลง(ท่อซีเมนต์) ปลูกผักสวนครัว 0 200.00 6,300.00
1 ม.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 เตรียมบ่อเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 0 0.00 8,300.00
17 มิ.ย. 62 - 30 ส.ค. 62 ปลูกผักสวนครัวและปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียน 0 0.00 5,400.00
30 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 เก็บเกี่ยวผลผลิต ส่งต่อโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน 0 0.00 -

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2561 14:33 น.