สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ (โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ (โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่)
ภายใต้โครงการ แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 20,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ ตำบลบาเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางประณีต เหมือนทิพย์ (0812773046)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ วรรณา สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2563 20,000.00
รวมงบประมาณ 20,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันเป็นยุคที่ทุกคนต้องมีแต่การแข่งขัน โดยเฉพาะการประกอบอาชีพ คนส่วนใหญ่ต้องทํางานแข่งกับเวลาตามที่หน่วยงานหรือองค์กรกําหนด ซึ่งแตกต่างกับในอดีตอย่างสิ้นเชิงที่ทําอาชีพเกษตรกรรม มีเวลาในการดูแลเอาใจใสคนในครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักเรียนในปกครองที่ต้องได้รับการเอาใจใสในการเตรียมตัวไปโรงเรียนโดยเฉพาะอาหารการกินของนักเรียน โดยผู้ปกครองนักเรียนในปัจจุบัน ไม่มีเวลาเตรียมอาหาร หรือการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยต้องสร้างรายได้เพื่อความมั่นคงของครอบครัวดังนั้นผู้ปกครองจึงละเลยการเอาใจใส่นักเรียนโดยเฉพาะเรื่องอาหาร ซึ่งมีความสําคัญต่อการเจริญเติบโตทางร่างกายและการพัฒนาทางสติปัญญาของนักเรียนผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ประมาณร้อยละ 70ของนักเรียนมีอาชีพรับจ้างกรีดยาง ซึ่งเป็นอาชีพที่ต้องเร่ง รีบทําในตอนเช้า ทําให้ผู้ปกครองไม่ได้เตรียมอาหารเช้าที่มีคุณภาพให้กับนักเรียน นักเรยนร้อยละ70 ของนักเรียนไม่ได้รับประทานอาหารเช้า หรือได้รับอาหารที่ไม่มีคุณภาพจากร้านค้าในหมู่บ้านหรือ อาหารสําเร็จรูปเพียงเพื่อให้อิ่มท้องมาเรียนก่อน ทําให้นักเรียนของโรงเรียนบ้านเกาะใหญ่มีภาวะโภชนาการต่ํากว่าเกณฑ์ ร้อยละ4.76และวัตถุดิบในการประกอบอาหารส่วนใหญมาจากตลาด ่ เป็นผัก ผลไม้ที่อุดมไปด้วยสารเคมี สารพิษ ส่งผลให้นักเรียนส่วนใหญ่มีปญหาเรื่องสุขภาพร้อยละ 38.10 เป็นนักเรียนที่สุขภาพไม่แข็งแรง มีปัญหาโรคอ้วนเนื่องจากได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน อาหารที่ได้รับไม่มีคุณคา่ หรือมีประโยชน์ต่อการพัฒนาสติปัญญาของนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะใหญ่เห็นความสําคัญของการจัดอาหารเพื่อพัฒนาสุขภาพของนักเรียนจึงได้จัดทําโครงการการเกษตรเพื่ออาหารสําหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะใหญ่อย่างยั่งยืน

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้ความรู้ แก่ผู้ปกครองและ นักเรียนเกี่ยวการเลือกจัดอาหารเพื่อการบริโภคแก่นักเรียน

ผู้ปกครองและนักเรียนเลือกบริโภคอาหารที่มีคุณภาพ

100.00
2 เพื่อสร้างแหล่งอาหารที่มีความปลอดภัยและยั่งยืนสําหรับนักเรียน

โรงเรียนมีผัก ผลไม้ที่มีคุณภาพปลอดภัยเพื่อประกอบอาหารให้นักเรียน

100.00
3 เพื่อให้นักเรียน โรงเรียนบ้านเกาะ ใหญ่ได้รับอาหาร ที่มีคุณภาพ

นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ จํานวน 85คนมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม

100.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 150 114
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
ผู้ปกครองและนักเรียน 150 114
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 9,000.00 6 0.00
1 ธ.ค. 61 - 31 ม.ค. 62 อบรมให้ความรู้แก่ ผู้ ปกครองและ นักเรียน 0 0.00 0.00
1 มี.ค. 62 เตรียมแปงปลูกผัก 0 9,000.00 -
1 - 30 ก.ย. 62 การตรวจสขภาพ ุ การชั่งน้ําหนัก วัดส่วนสูง 0 0.00 0.00
4 ก.ย. 62 ตรวจสุภาพ ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง นักเรียน 0 0.00 0.00
4 ก.ย. 62 อบรมผู้ปกครองให้ความรู้ในการเลือกซื้ออาหารสุขภาพ 0 0.00 0.00
4 ก.ย. 62 กิจกรรมปลูกผักสวนครัว เช่น ผักบุ้ง ถั่ฝักยาว ข้าวโพด และไม้ยืนต้น 0 0.00 0.00
4 ก.ย. 62 ปลูกมะนาวในท่อ 0 0.00 0.00

1 อบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนเกี่ยวกับการเลือกซื้ออาหารสำหรับนักเรียน 2 เตรียมแปงปลูกผักและไม้ยืนต้น 3 ส่งผลผลิตที่ได้จากการปลูดเข้าโรงครัวเพือ่ทำอาหารกลางวันให้เด็กรับประทาน 4 ตรวจสุขภาพเด็ก

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เด็กมีอาหารที่ปลดภัยรับประทานและผู้ปกครองมีความรู้ในการเลือกซื้ออาหารที่มีประโยชน์ให้เด็กรับประทาน

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2561 14:18 น.