สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเกษตรเพื่อโภชนาการนักเรียนโรงเรียนบ้านนาม่วง (โรงเรียนบ้านนาม่วง)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการเกษตรเพื่อโภชนาการนักเรียนโรงเรียนบ้านนาม่วง (โรงเรียนบ้านนาม่วง)
ภายใต้โครงการ แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 1 ตุลาคม 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 20,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านนาม่วง ตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายทนง มิตทะจันทร์ (0862948453)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ วรรณา สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ ม.4 ตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.6674037036762,101.01928027095place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 20,000.00
รวมงบประมาณ 20,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละของเด็กอ้วน
22.35
2 ร้อยละของเด็กผอม
14.11
3 ร้อยละของเด็กเตี้ย
4.70

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันนักเรียนของโรงเรียนบ้านนาม่วงบางส่วนมีปัญหาด้านสุขภาพร่างกาย เช่น ผอมเกินไป อ้วนเกินไป มีสาเหตุมาจากการที่นักเรียนไม่รู้เลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่า มีประโยชน์ตามหลักโภชนาการ
โรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญโภชนาการสำหรับนักเรียนเพราะหากนักเรียนมีคุณภาพร่างกายแขํงแรงสมบูรณ์ มีจิตใจร่าเริง แจ่มใส ก็จะมีผลต่อการจัดการเรียนรู้ท าให้นักเรียนพร้อมที่จ ะเรียนรู้ ดังนั้น จึงได้จัดโครงการโภชนาการเพื่ออนาคตโรงเรียนบ้านนาม่วงขึ้น

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพทางโภชนาการ อย่างครบถ้วน

นักเรียนมีสุขนิสัยในการรับประทานอาหาร สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีน้ำหนักส่วนสูง  สมส่วน ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย

100.00
2 เ พื่อให้นักเรียนมีน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ใน เกณฑ์มาตรฐาน

นักเรียนมีภูมิต้านทานโรคไม่เกิดโรคติดต่อ

100.00
3 เพื่อส่งเสริมความรู้ พื้นฐานจากประสบการณ์ เรื่องโภชนาการและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

นักเรียนร้อยละ 100 มีน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

100.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 100
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
นักเรียน 100 -
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 0.00 2 20,000.00
1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 จัดทำแปลงและปลูกผักปลอดสารพิษ 0 0.00 20,000.00
31 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 นำผลลิตจากแปลงเกษตรมาใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน 0 0.00 0.00
  • แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน
  • จัดทำแปลงและปลูกผักปลอดสารพิษ
  • นำผลลิตจากแปลงเกษตรมาใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน
  • ตรวจสอบการจัดบริการอาหารกลางวัน
  • ติดตามประเมินผลภาคเรียนละ1ครั้ง
stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อโภชนาการที่ดี

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2561 14:54 น.