สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเลี้ยงปลาในบ่อดินของโรงเรียนบ้านห้วยบอน (โรงเรียนบ้านห้วยบอน)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการเลี้ยงปลาในบ่อดินของโรงเรียนบ้านห้วยบอน (โรงเรียนบ้านห้วยบอน)
ภายใต้โครงการ แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 20,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านห้วยบอน ตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายไพโรจน์ หนูสีแก้ว (0819699126)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ วรรณา สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 20,000.00
รวมงบประมาณ 20,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 • ร้อยละ 45 ของนักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
 • นักเรียนจำนวน 200 คนไม่รับประทานอาหารเช้า
stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้เรียน

นักเรียนมีอาหารโปรตีนรับประทานและมีความรู้ประสบการณ์ในการเลี้ยงปลาดุก

90.00
2 เพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน

โรงเรียนเป็นแหล่งเลี้ยงปลาดุก ขยายพันธุ์ปลาและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของนักเรียน บุคลากรและประชาชนในชุมชน

90.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
 1. ขั้นเตรียมการ(Plan)
  1.1 ศึกษาข้อมูลและเขียนโครงการ
  1.2 นำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัต

 2. ขั้นดำเนินการ(Do)
  2.1 ประชุมครู นักเรียนผู้เกี่ยวข้อง วางแผนดำเนินงาน
  2.2 เตรียมแหล่งเลี้ยงปลา
  2.3 จัดหาพันธ์ปลามาเลี้ยง
  2.4 ดำเนินการเลี้ยงปลาตามโครงการ
  2.5 จับปลาเป็นอาหารกลางวันนักเรียน

 3. ขั้นประเมินผล (Check)
  3.1 ประเมินจากความเจริญเติบโตของปลา
  3.2 ประเมินผลตามเป้าหมายทีวางไว้
  3.3 ประเมินผลตามความสะดวก

 4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action)
  4.1 นำข้อมูลมาประชุมสรุปการประเมินผลเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป
  4.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

ใช้จ่ายงบประมาณดังนี้

 • จัดทำกระชัง 8,000 บาท
 • ซื้อพันธุ์ปลากินพืช 45,00 บาท
 • ซื้ออาหารปลากินพืช 7,500 บาท

  รวม 20,000 บาท

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2562 09:42 น.