สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเลี้ยงไก่ไข่โรงเรียนบ้านเคลียง (โรงเรียนบ้านเคลียง)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการเลี้ยงไก่ไข่โรงเรียนบ้านเคลียง (โรงเรียนบ้านเคลียง)
ภายใต้โครงการ แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 20,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านเคลียง ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวิชิต พรหมทอง (0879676417)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ วรรณา สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 20,000.00
2 0.00
รวมงบประมาณ 20,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

ร้อยละ 15 มีนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการไม่เหมาะสมตามเกณฑ์ที่กำหนด และมีนักเรียนร้อยละ 8 ที่ไม่รับประทานอาหารเช้า

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 นำผลผลิตจากการจัดกิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่ ไปใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน

ผู้เรียนร้อยละ100ได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ

0.00
2 ผู้เรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานและสามารถร่วมกิจกรรมการรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นักเรียนรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการทำให้สุขภาพพลานามัยสมบรูณ์แข็งแรงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจที่ดีส่งผลให้นักเรียนมีน้ำหนก ส่วนสูง มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน

0.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 70
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
นักเรียน 70 -
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 20,000.00 0 0.00
17 พ.ค. 62 สร้างคอกไก่ สร้างคอกไก่ ปูพื้นคอกไก่ด้วยแกลบ ติดตั้งภาชนะใส่อาหารไก่ ติดตั้งก๊อกน้ำ 0 20,000.00 -
1 มิ.ย. 62 เก็บผลผลิตไข่ไก่เดือนมิถุนายน 0 0.00 -
1 ก.ค. 62 เก็บเกี่ยวผลผลิตไข่ไก่ประจำเดือนกรกฎาคม 0 0.00 -
31 ก.ค. 62 เรียนรู้การสรุปโครงการในระบบ 0 0.00 -

กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่ และการนำผลผลิตจากไข่ไก่มาจัดทำเป็นเมนูประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน ในรูปแบบ ไข่เจียว ไข่ต้ม ไข่ดาว ไข่ลูกเขย ฯลฯ

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2562 11:35 น.