สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่ออาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านควนโส)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่ออาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านควนโส)
ภายใต้โครงการ แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 20,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านควนโส ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจำเนียร สุวรรณมณี (074510053)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ วรรณา สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านควนโส หมู่ที่ 3 ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 90220
ละติจูด-ลองจิจูด 7.182906218724,100.31339849785place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 20,000.00
รวมงบประมาณ 20,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละของนักเรียนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์

นักเรียนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์จำนวน 14 คน

18.98
2 ร้อยละของนักเรียนที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์
3.00
3 ร้อยละของนักเรียนที่ไม่ทานข้าวเช้า
70.00

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

ตามที่สพฐ.กำหนดนโยบายให้โรงเรียนจัดบริการอาหารกลางวันแก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้มีอาหารกลางวันรับประทานอย่างเพียงพอ และมีคุณค่าทางโภชนาการซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงนั้น สำหรับการดำเนินการของโรงเรียนบ้านควนโสนั้นโรงเรียนจัดเมนูอาหารตามวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น มีการกำหนดรายการอาหารเป็นสองส่วน คือ ในส่วนของเครื่องปรุงและอุปกรณ์งานครัว ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันเป็นผู้ดำเนินการให้มีขึ้น ในส่วนของวัตถุดิบประกอบอาหารประเภทอาหารสดโรงเรียนได้ประชุมข้อตกลงระหว่างครูวิชาการ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ ครูผู้รับผิดชอบอาหารกลางวัน และครูผู้รับผิดชอบโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่ห้องเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนงานเกษตรปลูกผักปลอดสารพิษ กิจกรรมเพาะเห็ด สวนกล้วย จำหน่ายให้อาหารกลางวัน ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้รับสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนแล้วยังปลอดภัยจากสารเคมีอีกด้วย นอกจากนี้โรงเรียนได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผู้ปกครอง ชุมชนที่มีผลผลิตที่สามารถนำมาใช้ในการประกอบอาหารให้นำมาจำหน่ายให้โครงการอาหารกลางวันได้

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านควนโสจัดการบริหารกลางวันในโรงเรียนที่ดำเนินการจัดจ้างแม่ครัวมาประกอบอาหารโดยการจัดซื้อ อาหารสดที่จำหน่ายในชุมชนและในท้องตลาดมาประกอบอาหารตามเมนูที่กำหนดไว้แล้วเป็นตารางที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปโดยเฉพาะอาหารกลางวันประเภทผักที่โรงเรียนจัดซื้อจากผลผลิตจากโครงการเศรษฐกิจพอเพียงที่โรงเรียนได้ปลูกเพื่อบริการให้อาหารกลางวันซึ่งบางครั้งก็ไม่สามารถบริโภคได้ตลอดทั้งปี จึงทำให้โรงเรียนต้องจัดซื้อผักจากตลาดชุมชน และตลาดทั่วไปซึ่งพบว่าผักบางชนิดจะมีสารเคมีตกค้าง ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน ประกอบกับภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนโรงเรียนบ้านควนโสมีถึงร้อยละ 9 ดังนั้นโรงเรียนบ้านควนโสจึงได้จัดทำโครงการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่ออาหารกลางวันขึ้น

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการและบริโภคตลอด โดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตขึ้นภายในโรงเรียนมาประกอบอาหารกลางวันในโรงเรียนดังนั้นโรงเรียนบ้านควนโสจึงได้จัดกิจกรรมการเกษตรที่สนองตามกิจกรรมอาหารกลางวัน

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อลดภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนลงเหลือร้อยละ 2

นักเรียนร้อยละ 100 มีสุขภาพแข็งแรง มีน้ำหนักส่วนสูงสมวัยตามมาตรฐาน

72.00
2 เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหารที่มีคุณค่าและปลอดภัย

นักเรียนร้อยละ10 ได้รับบริการอาหารที่มีคุณค่าและปลอดภัย

72.00
3 เพื่อให้โรงเรียนมีผลผลิตผักปลอดสารพิษตลอดปี

โรงเรียนให้บริการผลผลิตแก่โครงการอาหารกลางวันจากโครงการได้ร้อยละ 80 ต่อปี

72.00
4 เพื่อให้โรงเรียนนำผลผลิตที่ได้เพื่อโครงการอาหารกลางวัน

 

72.00
5 เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมโครงการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่ออาหารกลางวัน

ชุมชนมีส่วนร่วมร้อยละ 80 ของกิจกรรม

72.00
6 เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการ มีทักษะประกอบอาชีพ

นักเรียนร้อยละ80มีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการ

72.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 72
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
นักเรียนชั้น ป. 3-ป. 6 72 -
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 15,000.00 4 20,000.00
1 ต.ค. 61 - 30 ส.ค. 62 กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ 0 8,000.00 8,000.00
1 พ.ย. 61 - 30 ก.ย. 62 กิจกรรมน้ำสมุนไพร 0 2,000.00 2,000.00
19 พ.ย. 61 กิจกรรมลดพุงลดโรค 0 0.00 5,000.00
19 พ.ย. 61 กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน 0 5,000.00 5,000.00

1.ประชุมชี้แจงโครงการต่อคณะกรรมการสถานศึกษา

2.นำเสนอโครงการ

3.จัดซื้อวัสดุ

 • อิฐบล็อก จำนวน 600 ก้อน
 • ดินอินทรีย์ 200 ถุง
 • ขุยมะพร้าว 30 กระสอบ
 • เมล็ดพันธุ์ ผักคะน้า กวางตุ้งฮ่องเต้ กวางตุ้ง แตงกวา บวบ ผักกาดขาว ผัดกาดขาวปลี มะระ

4.จัดทำแปลงซีเมนต์ขนาด 4 เมตร กว้าง 80 ซม.

5.ดำเนินการปลูก

รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้

 • อิฐบล็อก จำนวน 400 ก้อนๆละ 14 รวม 5,600 บาท
 • ดินอินทรีย์ 200 ถุงๆละ 20 บาท รวม 4,000 บาท
 • ขุยมะพร้าว 32 ถุง ๆละ 25 รวม 800 บาท
 • เมล็ดพันธุ์ ผักคะน้า 10 ซองๆละ 25 บาท รวม 250 บาท กวางตุ้งฮ่องเต้ 10 ซองๆละ 25 บาท รวม 250 กวางตุ้ง 10 ซองๆ ละ25 บาท รวม 250 บาท แตงกวา 10 ซองๆ ละ25 บาท รวม 250 บาท บวบ 10 ซองๆละ 25 บาท รวม 250 บาท ผักกาดขาว10 ซองๆละ 25 บาท รวม 250 บาท ผักกาผักกาดขาวปลี 10 ซองๆละ 25 บาท รวม 250 บาท มะระ10 ซองๆละ 25 บาท รวม 250 บาท
 • ส้อมพรวน 20 อันๆละ 40 บาท รวม 800 บาท
 • จอบพร้อมด้าม 5 เล่มๆละ 350 บาท รวม 1,750 บาท
 • บัวรดน้ำ 8 ตัวๆละ 100 บาท รวม 800 บาท
 • คราด 10 อันๆละ 170 บาท รวม 1,700 บาท ปูนซีเมนต์ 5 ถุงๆละ 150 บาท รวม 750 บาท ขาทราย 1,800 บาท

รวมเป็นเงิน 20,000 บาท

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.นักเรียนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง

2.กิจกรรมอาหารกลางวันในโรงเรียนมีความปลอดภัยยั่งยืน

3.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านการเกษตร ด้านอาหาร ด้านโภชนาการ ด้านสุขภาพ

4.นักเรียนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2561 13:40 น.