สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเกษตรในโรงเรียนบ้านนาปรัง (โรงเรียนบ้านนาปรัง)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการเกษตรในโรงเรียนบ้านนาปรัง (โรงเรียนบ้านนาปรัง)
ภายใต้โครงการ แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 20,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านนาปรัง ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางดารุณีย์ ขวัญแก้ว (0956521784)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ วรรณา สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 20,000.00
2 0.00
รวมงบประมาณ 20,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันนักเรียนโรงเรียนบ้านนาปรังได้รับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนโดยใช้วิธีการจ้างเหมาแม่ครัวในการประกอบอาหาร แต่มีนักเรียนจำนวนหนึ่งยังมีภาวะทุพโภชนาการประมาณ 6.47% และกระบวนการจัดอาหารกลางวันวัตถุดิบที่นำมามีราคาสูงโดยเฉพาะผัก ผลไม้ มาจากแหล่งผลิตที่หลากหลาย ไม่มั่นใจในความปลอดภัย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทางโรงเรียนบ้านนาปรังจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อนำผลผลิตที่ได้เข้าสู่โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานผัก ผลไม้ตามฤดูกาลที่ปลอดภัยจากสารเคมีปนเปื้อน

นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย และได้รับประทานผัก และผลไม้ทุกวัน

80.00
2 เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานผักที่ปลอดภัย

นักเรียนได้รับประทานผักที่ปลอดภัย

60.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 307
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
นักเรียน 307 -
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 20,000.00 1 8,000.00
22 ต.ค. 61 กิจกรรมเพาะเห็ด 0 10,000.00 -
5 พ.ย. 61 กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่ 0 5,000.00 8,000.00
24 พ.ค. 62 กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ 0 5,000.00 -
  1. ปลูกผักสวนครัวประเภท พริก ตะไคร้ ขมิ้น ข่า
  2. เลี้ยงไก่ และเพาะเห็ดนางฟ้า
  3. ปลูกผลไม้โตง่าย ได้แก่ กล้วย มะละกอ
  4. ปลูกผักที่มีอายุสั้น หมุนเวียนทั้งปี เช่น ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว มะเขือ มะเขือพวง ผักกาด คะน้า

ใช้จ่ายงบประมาณดังนี้

  • สร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ และเพาะเห็ดนางฟ้า 10,000 บาท
  • ซื้อพันธุ์ไก่และเห็ด 5.000 บาท
  • อุปกรณ์การปลูก 2,000 บาท
  • พันธุ์ผัก 3,000 บาท
stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้ผักปลอดภัยไปประกอบอาหารกลางวัน

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2562 15:52 น.