สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมอาหารกลางวันในโรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่โรงเรยนบ้านโคกตก (โรงเรียนบ้านโคกตก)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมอาหารกลางวันในโรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่โรงเรยนบ้านโคกตก (โรงเรียนบ้านโคกตก)
ภายใต้โครงการ แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 20,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านโคกตก ตำบลทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายกอเซ็ง สุหลง (0624067167)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ วรรณา สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 20,000.00
รวมงบประมาณ 20,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกตกได้รับอาหารที่มีการประกอบอาหารด้วยวัตถุดิบที่ไม่ปลอดภัยและไม่ถูกสุขลักษณะ ภาวะโภชนาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

จากกรอบยุทธศาสตร์แห่งชาติระยะ 20 ปี พ.ศ.2561 – 2580 ได้มีวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” สู่ยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้นำสู่แผนปฏิบัติการอันสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้นั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ได้จัดทำนโยบายที่คอยสนองกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก เพื่อเป็นแนวทางให้โรงเรียนได้พัฒนาสถานศึกษาสู่เป้าหมาย ทั้งนี้จากการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมอาหารกลางวันในโรงเรียน เลี้ยงไก่ไข่ โรงเรียนบ้านโคกตก นั้นให้ภาวะโภชนาการของนักเรียนที่ดีขึ้น ได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์ เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ในการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ซึ่งโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากองค์กรภายนอกในการดำเนินการ

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อต้องการศึกษา กระบวนการการพัฒนา ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

นักเรียนร้อยละ 70 มีความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและได้ฝึกปฏิบัติจริง

70.00
2 เพื่อนำผลผลิตมาประกอบเป็นอาหารกลางวันใหกับนักเรียน

นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการทำให้สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจที่ดี ส่งผลให้นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน

70.00
3 เพื่อให้นักเรียนรู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียงมีความรู้ สามารถในกิจกรรมที่ตนเองสนใจ

นักเรียนร้อยละ 70 ได้ตระหนักและมีความรู้พื้นฐานในงานอาชีพ

70.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 343
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
นักเรียน 343 -
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 20,000.00 1 20,000.00
31 ก.ค. 62 เลีัยงไก่ไข่ 0 20,000.00 20,000.00
 1. ประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินงาน
  1. จัดหา/จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการเลี้ยงไก่ไข่
  2. แบ่งกลุ่มนักเรียน/ครูผู้รับผิดชอบในการเลี้ยงไก่ไข่
  3. ดำเนินงานตามแผน/โครงการ
  4. สรุป/วัดและประเมินผล/รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. ลดภาวะทุพโภชนาการในนักเรียน   2. นักเรียนมีความรู้ในการเลี้ยงไก่ไข่   3. ชุมชนมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการ
  ผลที่ได้รับเชิงประจักษ์   ขณะนี้ไก่ได้ออกไข่มีผลผลิตส่งโครงการอาหารกลางวันจำนวน 50 ฟองแล้วและกำลังทยอยออกไข่อีก แม้จะไม่มากเพียงพอแต่นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง เกิดกระบวนการเรียนรู้ และได้เพิ่มต่อยอดการดำเนินงานต่อไป
stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2562 11:11 น.