สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเป็นธนาคารอาหารโรงเรียนบ้านเก่า (โรงเรียนบ้านเก่า)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเป็นธนาคารอาหารโรงเรียนบ้านเก่า (โรงเรียนบ้านเก่า)
ภายใต้โครงการ แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 1 ตุลาคม 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 20,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านเก่า อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวุฒิพงศ์ รัตนะ (0649647923)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ วรรณา สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.6493670099123,100.99194617194place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 20,000.00
2 0.00
รวมงบประมาณ 20,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

การพัฒนาชาติที่สำคัญคือ การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ตลอดจนมีความสามารถในการเรียนรู้ เพื่อให้มีศักยภาพสูงสุด อันเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน อันดับแรกของการพัฒนาคน คือการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย เพราะเป็นพื้นฐานของการพัฒนาด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรมของเด็ก อาหารนับว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์โดยเฉพาะเด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ซึ่งเป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโตที่มีความต้องการสารอาหารครบทุกหมู่ ทำให้นักเรียนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ถ้านักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีอุปสรรคต่อการเรียนการสอน และการเจริญเติบโตของนักเรียนต่อไปนอกจากนี้โครงการอาหารกลางวันยังได้มุ่งเน้นให้เชื่อมโยงกับกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และนำประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย   ดังนั้นทางโรงเรียนบ้านเก่าจึงเสนอโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบทุกหมู่ ทำให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพอนามัยและมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาด

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อส่งเสริมโภชนาการที่ดีแก่นักเรียน

นักเรียนมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์ของกรมอนามัย

100.00
2 เพื่อส่งผลผลิตจำหน่ายให้กับสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนเพื่อจำหน่ายให้กับโครงการอาหารกลางวันและบุคคลทั่วไป

ทางโครงการสามารถนำผลผลิตจำหน่ายให้กับสหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียนเพื่อจำหน่ายให้กับโครงการอาหารกลางวันและบุคคลทั่วไป

70.00
3 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโดยการปฏิบัติจริง

นักเรียนได้ความรู้ การปฏิบัตินำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

30.00
4 เด็กนักเรียนได้รับอาหารที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอเหมาะสมต่อความต้องการ

เด็กนักเรียนทุกคนได้รับสารอาหารครบถ้วนที่มีคุณค่าทั้ง 5 หมู่

100.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 240
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
นักเรียน บุคลากรโรงเรียนบ้านเก่า 240 -
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 20,000.00 1 20,000.00
1 ต.ค. 61 การเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเป็นธนาคารอาหารโรงเรียนบ้านเก่า 0 20,000.00 20,000.00
  1. วางแผน

    • ประชุมเสนอโครงการ
  2. ขั้นดำเนินการ

  • แต่งตั้งคณะกรรมการ
  • จัดหากรงตับเลี้ยงไก่ใข่ พร้อมอุปกรณ์
  • จัดหาไก่ไข่พร้อมไข่
  • ดำเนินการเลี้ยง
stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1 นักเรียนที่อ้วนจะลดลง 2 นักเรียนมีร่างกายตามเกณฑ์มาตราฐานของกระทรวงสาธารณสุข

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2561 14:33 น.